آموزش

شرکت کاردان صنعت دقیق با تکیه بر دانش و همچنین خبرگی کارشناسان خود که دارای سوابق متعدد برگزاری دوره های آموزشی می باشند این امکان را فراهم نموده است که آموزشهای تخصصی سیستمهای کنترل با برندهای مختلف را در سایت کارفرما و یا در مرکز آموزش خود برگزار نماید.

حیطه فعالیت این شرکت در محورهای ذکر شده شامل کلیه برندهای موجود در کشور می باشد. این شرکت در هر کدام از برندها دارای کارشناسانی می باشد که سالها دانش و تجربه عملی را در این برندها یدک می کشند. در ذیل تعدادی از سیستمهایی که این شرکت قادر است خدمات تخصصی در مورد آنها ارائه نماید ذکر شده است.

1: ALLEN BRADLEY PLC FAMILY

       A: SLC 500 family and RS logix 500 software

       B: PLC 5 family and RS logix 5 software

       C: Control logix family and RS logix 5000 software

       D: Control net and RS network

ٍٍ       E: Monitoring system Rs view 32

       F: PANEL VIEW AND PANEL BUILDER 32

2: YOKOGAWA CS3000

      A: CS3000 MAINTENANCE

      B: CS3000 ENGINEERING

3: PROSAFE

      A: PROSAFE PLC MAINTENANCE

      B: PROSAFE PLC ENGINEERING

      C: PROSAFE MULCOM

4: SIEMENS

      A: SIMATIC S7

      B: SIMATIC S5

      C: WINCC

5: HIMA

     A: ELOP- II  MAINTENANCE

     B: ELOP- II  ENGINEER

6: DELTA V

7: GE TURBINE

    A:MARK V SPEEDTRONICS

    B:MARK  VI

8: GE FANUC

9: BENTLY NEVADA

   A: 3300 SERIES

   B: 3500 SERIES

10:ABB

11:OMRON

12:SUPERVISION SOFTWARE

o   INTOUCH

o   CITECT